Polly姐開講 「毒菌」最叻背後批評人

Browse By

Polly姐一向對宅男以及毒男好有幻想,成日覺得佢哋黐家又會對女朋友好,除咗可能有少少悶啦!講毒男,「毒菌」一定係娛樂圈毒男榜冠軍,唔止個樣宅宅地,仲好有毒味,前排同班姊妹出街,有為「毒菌」拍攝音樂MV嘅朋友就同佢講,話「毒菌」最叻背後亂批評人。

「毒菌」形象入屋,成日開口埋口話自己有幾咁毒,但有姊妹就話,佢最鍾意批評人,「其實佢對工作人員唔差嘅,人哋叫佢做咩佢都做,不過一有空閒就鍾意批評下人,好似上次咁,就勁大聲同導演話「懷仁」個MV都唔知拍咩,見導演附和,MV又喺人哋手,批評完人嘅「毒菌」再補返句『好彩搵你拍咋』,你唔俾面對方都俾面人哋阿爸呀!」,聽完佢咁講,其實宅男同普通男人又有咩無分別呢?

根據網上資料,「毒男」,又稱毒撚、毒L,是一個次文化用語,指欠缺異性緣的單身男性 (香港網絡大典)

根據網上資料,「毒男」,又稱毒撚、毒L,是一個次文化用語,指欠缺異性緣的單身男性 (香港網絡大典)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: