《G1格鬥會》8條女逐個捉

Browse By

Viu TVªº¯u¤HÄÌ¡mG1®æ°«·|¡nªº¤ñÁɸ`¥Ø¡A¶°¦X¤K­Ó¯Á¤k¯u¥´MMA¹ï¾Ô¡A¥]¬A¡G(«e±Æ¥ª°_,front,from L)¡u´¹¤k­¦¡v­ðµµºÍ(Hazel Tong)¡B¼Ò¯S¨à³¢«äµY(Margiela Kwok)¡Bºq¤âÀs¤pµß(Lung Siu Kwan,­ì¦W½²¤p¯ô)¡A(«á±Æ¥ª°_,back,from L)®T¼Ö¥D¼½¾HÏ«¬Â(Elaine,ªü¥¹)¡B¡u¹àª©®}­YÞ±¡v¼B¿P©g(Rika)¡Bºu¶b·È¦B¹B°Ê­û¤ýÄ­©g(Mimi)¡Bºq¤â¾H¿oªÛ(Vangie Tang)©M«e²Õ¦XHotcha¦¨­û¾¤¬ü¨¥(Winkie Lai)¡C¥~¨Ó¹Ï¤ù2016/04/06 ªF©P¥Z658B ®T¼Ö°lÀ» P056

ViuTV的真人騷節目《G1格鬥會》是非一籮籮,睇佢哋狗咬狗骨分分鐘好睇過睇佢哋真打!今次呢8個女仔有幕前有素人,大部分都係名不見經傳,聽過個名又唔記得咩樣。等我哋逐個介紹啦。

Viu TVªº¯u¤HÄÌ¡mG1®æ°«·|¡nªº¤ñÁɸ`¥Ø¡A¶°¦X¤K­Ó¯Á¤k¯u¥´MMA¹ï¾Ô¡A¥]¬A¡G(¥ª°_,from L)®T¼Ö¥D¼½¾HÏ«¬Â(Elaine,ªü¥¹)¡B¡u¹àª©®}­YÞ±¡v¼B¿P©g(Rika)¡B³¢«äµY(Margiela Kwok)¡B¡u´¹¤k­¦¡v­ðµµºÍ(Hazel Tong)¡Bºq¤âÀs¤pµß(Lung Siu Kwan,­ì¦W½²¤p¯ô)¡Bºq¤â¾H¿oªÛ(Vangie Tang)¡Bºu¶b·È¦B¹B°Ê­û¤ýÄ­©g(Mimi)¡B«e²Õ¦XHotcha¦¨­û¾¤¬ü¨¥(Winkie Lai)¡C¥~¨Ó¹Ï¤ù2016/04/06 ªF©P¥Z658B ®T¼Ö°lÀ» P056

ÀY±ø¤é³ø®T¼Ö¡uÀY±øCollection¡vHotCha@Winkie ¾¤¬ü¨¥Winkie·R®B»I¡AÁÙ¦]¬°°÷¤è«K¡A¤@¤ä¤Æ¥þ§©³£±o¡C2014/08/22ÀY±ø¤é³ø ®T¼ÖP94

 

ÀY±ø®T¼Ö¡u¨º¨Ç¦~¡v±i¯¾¹ÅCystal ²Õ¦XHotcha©ó2007¦~¥X¹D¼v°Û¤ù«Ê®M¡C2015/10/19ÀY±ø¤é³ø ®T¼ÖP62
Hotcha解散後三人分別作獨立發展。

姓名:黎美言(Winkie)
歲數:28歲
簡介:Winkie為組合HotCha前成員,2014年拆夥後簽約成為諸葛紫岐娛樂公司旗下藝人。擅長girl’s hip hop和jazz funk舞蹈。Winkie在節目《G1格鬥會》中為最惹火的人物,由於練習時突然玩認真,把隊友打傷,被傳遭聚人杯葛。又有傳當日Winkie自稱請朋友來打氣,實上有人好勝,暗中請私人教練混入其中,觀察對手的弱點作比賽部署。

¿Y±¯ÆTº÷√¿§H≠µµ∫ÕHazel≥X∞›

bkn-20150514072452701-0514_00862_001_08b唐紫睿身材豐滿。

姓名:唐紫睿(Hazel)
歲數:28歲
簡介:Hazel是新一代「晶女郎」,有「翻版陳法拉」的稱號。她因在電影《鴨王》與藝人白健恩有大膽情慾戲份成功彈出,於新片《鴨王2-雞同鴨戀》亦有份演出。曾拍攝多部電影如《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《爆3俏嬌娃》等。
 姓名:鄧穎芝(Vangie)
 歲數:30歲
 簡介:2003年參加無綫舉辦的全球華人新秀歌唱大賽進入八強,而加入樂壇。
 
12383119_262745424061604_1159200741_n
12918599_223986521293772_2095638478_n
姓名:鄧洢玲(阿旦)
歲數:30歲
簡介:有「E CUP教主」之稱的阿旦曾與無綫主持黎國輝(阿感)拍拖,她因拍財務公司廣告而為人熟悉。早於在無綫拍攝《赤沙印記@四葉草.2》亦有替陳奕迅〈Crying in the party〉拍攝MV和不同的平面廣告。現為now TV兼viuTV藝員。主持《102觀星總部》、《Petgazine II》等節目。
¼B¿P©g(Rika)¤é«e¤W¸ü¦bViu TVªº¯u¤HÄ̸`¥Ø¡mG1®æ°«·|¡n¤¤³Q¥´¶Ëªº·Ó¤ù¡A¶Ë¶Õ¤£»´¡Cºô¤W¹Ï¤ù2016/04/06 ªF©P¥Z658B ®T¼Ö°lÀ» P056

G1®æ°«·| ¤@¯Z¤kÃÀ¤H¬Q¤é°Ñ»PViu TV¯u¤HÄ̸`¥Ø¡mG-1®æ°«·|¡n¡C(¥ª°_)¾¤¬ü¨¥¡]Winkie¡^¤Î¼B¿P©g¡]Rika¡^¡C2016/03/07®T¼ÖD03

劉燕妮與黎美言是節目中過節最深的二人。受訪時貌合神離。

ÀY±ø¤é³ø®T3ÀY ²Ä¤G½ü ´ä©j°_©³ ¼B¿P©g(Rika) ¡m2013¦~«×­»´ä¤p©jÄv¿ï¡n°ÑÁɪ̼B¿P©gRika¡C2013/06/19ÀY±ø¤é³ø ®T¼ÖP64¡@¡]²Ä¤Gª©¡^

2013年參選港姐被起底之照片。

phpS4J6e1

姓名:劉燕妮(Rika)
歲數:25歲
簡介:有「嫩版徐若瑄」之稱的Rika曾參選2013年港姐競選,但中途退選,現為星淘娛樂旗下藝人,主力拍電影。

DAN_7046tune (1)

909564f1ec76b062f1e00783378f3646郭思琳被翻出舊照,年青時打扮MK,有兩個唇環。與現在外貌大相逕庭,被指整容。

¤kÃÀ¤H³¢«äµYª±MMA°Ñ¥[G1®æ°«·|¡C ¿c¦¿²yÄá(Pix By : Jackie Lo) 2016/03/29 Åé¨|

姓名:郭思琳
歲數:30歲
簡介:模特兒,曾為蕭定一所屬纖體公司「變靚D」代言人及藝員,但郭思琳歸咎蕭定一令其與整容扯上關係,要求解約。曾為多份電腦及數碼攝影雜誌做封面人物,曾一度任深夜時分播出的徵友服務電視廣告主角。曾經是崔建邦緋民女友。

­»´ä¤K¶µ³t«×ºu¶b·È¦B¬ö¿ý«O«ùªÌ¤ýÄ­©g(Mimi)±M³X¡C2015/10/13Åé¨|S04

­»´äªá¦¡ºu¶b·È¦B¥Nªí¶¤¦¨­û¤ýÄ­©gMimi(¥ª,L)¡C2012/04/16Åé¨|S02

ºu¶b·Æ¦B´ä±N¤ýÄ­©g(ªüMi)ºZ¹C©W¬w¡Aµæ¦¡­¹ª«¡B¼öª¯¡C2013/07/10Åé¨|S02

­»´ä¤K¶µ³t«×ºu¶b·È¦B¬ö¿ý«O«ùªÌ¤ýÄ­©g(Mimi)±M³X¡A¦oªí¥ÜÄ_¶³¹D½w¶]®|¦æ¤H¸û¤Ö¡A½òRoller¤£¥Î¼~¤ß¼²¨ì³~¤H¡C2015/10/13Åé¨|S04

姓名:王蘊妮(mimi)
歲數:23歲
簡介:香港滾軸溜冰運動員,是8項香港女子速度滾軸溜冰紀錄的保持者。她是節目中年紀最輕的成員,也是唯一一位非娛圈中人。
Às¤pµß(Lung Siu Kwan,­ì¦W½²¤p¯ô)12·³®Éªº·Ó¤ù¡Bµ£¦~·Ó¡B·ӡC2014/09/22ÀY±ø¤é³ø ®T¼ÖP59

生幼時的龍小菌身形肥胖,經常被同學取笑。

Ū±Ð°|®ÉÀs¤pµß(¥ª)»PÁ¦wµXKay Tse(¥k,R)¦X·Ó¡C2013/07/17 ªF©P¥Z516B ®T¼Ö°lÀ» P067

龍小菌曾與謝安琪合照

Às¤pµß¦bµóÀYºt°Û¡C

Às¤pµß(­ì¦W½²¤p¯ô)(¹Ï¥k)¯AµsÅѮצÛñ¦u¦æ¬°¤@¦~¡A®Ç¬°¨ä¸g²z¤Hªò¤l­·¡C ¥î©ú½÷Äá(Pix By : Thomas Ng) 2015/10/09 ´ä»D ªk®xª© Às¤pµßLung Siu Kwan(­ì¦W½²¤p¯ô,¥k,R)6¤ë©ó±d©É¼s³õ¥Ã©ô¦Ê³f¡A±NÁ`­È125¤¸³fª«©ñ¶i¤â±À¨®±À¥X¦¬»È³B¡A¦Aª½±µ©ñ¶iÀô«O³UÂ÷¶}¡A³Q¾­ûºI°±³øĵ¡A±±¥HµsÅѸo¡A¬QÀòºM¾P±±¸o¡A»P¸g²z¤Hªò¤l­·Dean Siu(¥ª,L)Â÷¶}ªk®x¡C2015/10/10®T¼ÖD11

龍小菌曾因偷竊被判守行為一年。

姓名:龍小菌
年齡:27歲
簡介:香港網絡唱作歌手,原為某中學的中文科教師。因矇面在街頭演唱獲注目,其神秘形象經常成為傳媒爭相追訪對象。她又經常改篇歌詞做政治題材。後來突然脫罩,宣佈成為一連鎖補習社之補習老師,並為網上電台「LeeDeeRadio」主持。

¾H¿oªÛ ¾H¿oªÛVangie Tang¥X®u¦n¤Í¦y¨F¼L·s©±¶}¹õ¿ð¤j¨ì¡B³ÝþÓ®ð¦V¤j®a¹Dºp¡C2010/08/15®T¼ÖD02
ViuTV¶}¥x­«ÂI¸`¥Ø¡mG1®æ°«·|¡n¼@·Ó¡C¾¤¬ü¨¥(Winkie Lai,«e,front)³Q«l¼¨Êªº¾H¿oªÛ(Vangie Tang,«á,back)ÂêÀV­Ý³sÀô¥´­±¡Aµ´ÉN¯d¤â¡C2016/04/12ÀY±ø¤é³ø ®T¼ÖP50

鄧穎芝與黎美言對打,勝出賽事。她慶幸自己能為同伴出一口氣。

姓名:鄧穎芝
年齡:30歲
簡介:香港女歌手,2003年參加無綫電視的全球華人新秀歌唱大賽進入八強,2004年正式出道。大熱歌曲有《苦情人》。與巨星幫林師傑拍拖兩年後分手,有傳是因為撞破男方偷食。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: